Zaznacz stronę

Cześć,

witaj w teście wiedzy księgowej, który pomoże Ci ocenić, który mini kurs rachunkowości będzie dla Ciebie odpowiedni.

Czeka na Ciebie 15 pytań jednokrotnego wyboru - co oznacza, że tylko jedna odpowiedź jest prawdziwa.

Odpowiedz szczerze, nie szukając pomocy w podręcznikach. Pamiętaj, że ten test ma na celu pomóc Ci wybrać kurs, nie zaś uzyskać certyfikat 🙂

Powodzenia! Aby zacząć, podaj maila (wyślę Ci wynik na podany adres) oraz kliknij: "następne"

Adres e-mail
1. Jednostka „Bąbel” zużyła w maju energię elektryczną do produkcji wyrobów gotowych. Fakturę za energię wykorzystaną do produkcji w maju otrzymała w dniu 7 czerwca. Kiedy jednostka powinna rozpoznać ww. koszt zużycia energii zgodnie z UoR?2. Na koncie rozrachunki z odbiorcami na dzień bilansowy posiadamy należność od klienta dotyczącą zakupionych towarów o terminie spłaty 14 miesięcy.
Taką należność zaprezentujemy w bilansie w pozycji:3. Koszt zużytej energii w maju, za którą jednostka nie otrzymała jeszcze faktury zaliczymy w bilansie na koniec maja do:4. Jednostka stosuje ewidencję pełną kosztów tj. w zespole IV i V i VII.
Koszt prowizji za prowadzenie rachunku bankowego zaksięguje na koncie kosztowym:5. Koszty reklamy ujmujemy w układzie rodzajowym następująco:6. Konta kosztowe na koniec lipca prezentują następujące obroty:
Koszty działalności podstawowej 50 000 zł
Koszty sprzedaży 20 000 zł
Koszty zarządu 30 000 zł
Koszty wydziałowe 10 000 zł

Koszt wytworzenia produktów w lipcu przy założeniu, że nie ma produkcji niezakończonej oraz niewykorzystanych mocy produkcyjnych na koniec lipca przeniesiony na konto 600 Produkty gotowe wyniesie:7. Jednostka „Bartex” naliczyła w sierpniu wynagrodzenia pracownikom. Wynagrodzenia wyglądały następująco:
Dział produkcji: 30 000 zł
Dział administracji: 10 000 zł
Zarząd: 15 000 zł
Handlowcy: 20 000 zł
RAZEM: 75 000 zł

Jednostka ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym oraz podmiotowym.

Rozliczenie kosztów z układu rodzajowego na układ podmiotowy będzie następujące:

8. Koszty wg rodzajów prezentowane są w wariancie:9. W przypadku ewidencji pełnej kosztów i przygotowywania wariantu kalkulacyjnego na wynik finansowy przenoszone są:10. Jednostka „Budimex” produkująca kostkę brukową ewidencjonuje koszty metodą pełną oraz przygotowuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat. W czerwcu zapisy na wybranych kontach kosztowych były następujące:
Koszty wg. rodzajów: Wn 15 000 zł
Rozliczenie kosztów rodzajowych Ma 15 000 zł
Koszt sprzedanych produktów Wn 12 000 zł

Zmiana stanu produktów wynosiła:11. Przekazano w listopadzie bieżącego roku w formie darowizny towary o wartości 1000 zł. Operacja ta zostanie ujęta w księgach rachunkowych następująco:12. Jednostka „Trade” otrzymała środki pieniężne przelewem bankowym w wysokości 100 000 zł jako dotację do zakupu nieruchomości o wartości rynkowej 200 000 zł. Zapis księgowy otrzymania dotacji będzie następujący:13. Likwidacja środka trwałego w wyniku zdarzenia losowego np. pożaru powinna zostać dokonana zapisem księgowym:14. Jednostka „Bajtel” produkująca zabawki dziecięce wystawiła w lutym fakturę (bez podatku VAT) za sprzedane produkty zagranicznemu odbiorcy - kwota 1000 USD (dostawa w dniu wystawienia faktury). Kursy walutowe kształtowały się następująco:
Średni kurs NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury: 3,15 zł
Średni kurs NBP z dnia wystawienia faktury: 3,25 zł
Kurs walutowy zrealizowany przez bank w dniu zapłaty (18.08) przez odbiorcę za rachunek: 3,19 zł

Różnice kursowe w momencie zapłaty zgodnie z UoR zostaną ujęte w księgach rachunkowych następująco:


15. Jednostka „Niania” prowadzi działalność usługową - zapewnia nianie do opieki nad dziećmi. Firma prowadzi ewidencję tylko w układzie rodzajowym oraz przygotowuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat. W sierpniu dokonała następujących operacji:
Sprzedała usługi udokumentowane fakturą w cenie 11 000 zł
Otrzymała fakturę za wynajem biura - 3 000 zł
Otrzymała fakturę za zużyte paliwo w celu dojazdu do klientów - 2 500 zł
Otrzymała dotację na zakup samochodu - 20 000 zł
Zapłacono odsetki za udzielony kredyt - 500 zł
Wypłacono wynagrodzenia opiekunkom - 4 500 zł
Zakładamy, że ww. faktury są bez podatku VAT.


Wynik finansowy na sprzedaży w wariancie porównawczym w sierpniu będzie wynosił:
Super, teraz tylko nie zapomnij kliknąć przycisku "WYŚLIJ" poniżej!